Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Kastamonu escort Adıyaman escort Erzincan escort Uşak escort Sinop escort Bayburt escort Bilecik escort Karaman escort Edirne escort Amasya escort Buca escort Bingöl escort Emirdag escort Bilecik mutlu son

Bugun...


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
03.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
+ -

 27.12.2016 Yönetmelikte ne değişti?

Muayenehaneler bakımından

1. Danıştay kararı ile yürütmesi sakarya escort bayan durdurulan, muayenehanelerde asansör zorunluluğu bütünüyle kaldırılmıştır.

2. Muayenehanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarındaki muayene odalarının büyüklüğünün m2 olarak tanımlanmasından vazgeçilerek, diş ünitinin kenarlarında bulunması gereken asgari boşluğun tanımlanması tercih edilmiştir.

3. Muayenehanede hasta bekleme salonunun genişliğinin dişhekimi sayısına bağlı olarak büyütülmesinden vazgeçilerek standart bir salon yeterli bulunmuştur.

adapazarı escort

4. Muayenehanedeki tuvaletin bekleme salonuna bir koridorla bağlı olması şartından vazgeçilmiştir.

5. Dişhekimlerinin yanı sıra tabipler ile dişhekimlerinin müşterek muayenehane açabilmelerinin de mümkün olduğuna ilişkin açık kural belirtilerek duraksama giderilmiştir. 6. Muayenehanede çalıştırılabileceklerin sınırlı olarak sayılmasından vazgeçilmiş, bunun yerine, dişhekimi ve diş protez teknisyeni gibi bir kısım kişinin çalıştırılamayacaklarının belirtilmesi tercih edilmiştir.

7. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan, muayenehane açılışında istenen belgeler arasındaki kat planı örneğinin yetkili mimar tarafından onaylı olması şartı kaldırılmıştır.

8. Muayenehane açılışında istenecek belgeler arasındaki başvuru dilekçesinden çalışma saatlerinin bildirilmesi zorunluluğu çıkartılmıştır.

9. Muayenehanelerde, açılışta istenecek belgeler arasından TAEK lisansı ile yapı kullanma izin belgesi çıkartılmıştır.

10. Muayenehanede bulundurulması zorunlu asgari cihazlar arasından amalgamatör, röntgen cihazı ve dijital sensör cihazı çıkartılmış; 03.02.2015 tarihinden önce açılmış muayenehanelerde otoklavın, 23.12.2018 tarihine kadar zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

Poliklinikler bakımından

11. Polikliniklerin adi ortaklık olarak kurulmasını yasaklayan bir kural getirilmemiş ise de poliklinik açılışında istenen belgeler düzenlenirken adi ortaklıkla V3 27.12.2016 ilgili kurallar çıkartılmış; dişhekimlerinin çalışabileceği poliklinikler de ticaret şirketleri tarafından açılmış olanlarla sınırlanmıştır.

12. Polikliniklerde ağız diş sağlığı teknikeri çalıştırılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır.

13. Poliklinikte tek dişhekimi kaldığında burasının kapatılması yerine muayenehaneye dönüştürülebilmesi olanağının sağlanması gerektiğine ilişkin Danıştay kararı uygulanarak, bunun mümkün olduğu belirtilmiştir.

14. Müstakil binada kurulmayan polikliniklerden istenen, mutlaka ayrı bir poliklinik girişi olma şartından vazgeçilmiştir.

15. Poliklinik zemin katta kurulu değilse binada aranan asansörün yanı sıra, polikliniğin ikiden fazla katta kurulması halinde hasta kullanım alanlarının bulunduğu katlar arasında hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde asansör bulunması gerektiği kuralı getirilmiştir. 16. Polikliniklerde amalgamatör, etiket cihazı, endodontik motor, aeratör başlığı ile sterilizasyon ve yağlama seti zorunlu asgari tıbbi cihazlar arasından çıkartılmış; panoramik röntgen cihazı ile periapikal röntgen cihazı ile seçenekli olarak zorunlu tutulmuş, bunlardan birinin varlığı yeterli sayılmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) bakımından

17. ADSM ortaklık yapısı yeniden düzenlenmiştir. Tanımlarda yapılan değişiklikle, ADSM’nin en az %51 hissesine sahip olması gereken dişhekimleri grubu içine tabipler de katılmıştır. Böylece, sadece %1 hisseye sahip bir dişhekimi, %50 hisseye sahip bir tabip ve %49 hisseye sahip sermayedarın bir araya gelmesiyle ADSM kurulması olanaklı hale gelmiş; dişhekiminin bu sağlık kuruluşundaki büyük ortak olması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 18. ADSM açılabilmesi için, yeterli otopark ihtiyacını karşıladığının belgelendirilmesinden vazgeçilmiştir.

19. ADSM ve polikliniklerin kurulduğu yapı müstakil ise yapı kullanma izninde sağlık kuruluşu kaydı; müstakil değil ise kurulduğu binada mevzuata göre ADSM açılabilmesinin mümkün olması şartı kaldırılmıştır.

20. ADSM binalarının depreme dayanıklılık raporu bulunması şartı sadece müstakil binada faaliyet gösterecek ADSM’lerden istenmektedir.

sakarya escort

21. ADSM’lerde periapikal röntgen cihazı ve panoramik röntgen cihazı için ayrı bir röntgen odası bulunması şartı kaldırılmıştır. V3 27.12.2016 22. Genel anestezi ünitesinin bütün A tipi ADSM’lerde bulunması zorunluluğundan vazgeçilerek sadece Ek-9’da sayılan büyük cerrahi işlemlerin yapılacağı ADSM’lerde kurulması zorunlu tutulmuştur.

23. Genel anestezi ünitesi bulunan ADSM’lerde, asgari personel olarak, en az bir ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı dişhekiminin bulunması zorunlu tutulmuştur.

24. Bünyesinde diş protez laboratuarı kurma hakkı sadece ADSM’lere verilmişti, değişiklikle bu durum korunmuş; bünyesinde bu laboratuar bulunmayan ADSM’nin diş protez teknisyeni/teknikeri istihdam etmesi yasaklanmıştır. 25. ADSM’lerde merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi şartı kaldırılmıştır.

26. ADSM’lerde hasta dolanım alanlarının genişliğinin en az 2 m. olması şartı korunmakla birlikte, statik yapıyı engellediği düşünülen alanlarda iki metre şartının aranmayacağı belirtilmiştir.

27. Aeratör başlığı ile sterilizasyon ve yağlama seti ADSM’lerde bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihazlar arasından çıkartılmıştır. Ortak kurallar

28. Mesul müdürün görevleri arasında yer alan tıbbi atıklarla ilgili kural yeniden düzenlenmiş, Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak şeklindeki hüküm “tıbbi atıkların mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak” biçiminde ifade edilmiştir.

29. ADSM ve polikliniklerde mesul müdürün yokluğunda yetki devri yapabileceği dişhekiminin kuruluşta tam zamanlı çalışan dişhekimi olmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmış; kuruluşta görev yapan dişhekimi olması yeterli sayılmıştır.

30. Muayenehaneler dışındaki sağlık kuruluşlarının sahiplerinin ikinci bir sağlık kuruluşu da açabileceği belirtilmiş; böylece, bu konudaki Danıştay kararı sadece muayenehanelere özgü olarak uygulanmıştır.

31. Radyoloji ünitesi kurabilecek sağlık kuruluşları A tipi ADSM şeklinde sınırlanmıştı, değişiklikle A tipi polikliniklerin de bu haktan yararlanmalarına olanak sağlanmıştır.

32. Polikliniklerde Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulan, sterilizasyon hizmet alımı sözleşmesi istenmesi şartı poliklinik ve ADSM’lerin her ikisi için de kaldırılmıştır. V3 27.12.2016

33. Önceki Yönetmelikte açıkça yasaklanmışken, bu değişiklikle, ADSM ve polikliniklerin bahçeye isim ve logo içeren totem tabela koymalarına değişiklikle izin verilmiştir. (Tabela kurallarının TDB MYK tarafından düzenleneceğine ilişkin yasa kuralı bir kez daha ihlal edilmiştir.)

34. ADSM ve polikliniklerde hastalar için düzenlenen tuvaletlerin her iki katta bir olması yeterli sayılmıştır. 35. Bütün sağlık kuruluşlarında dişhekimlerinin diploma ve varsa uzmanlık belgesinin muayene odasında asılı olması gerektiği belirtilmiştir.

36. Sağlık kuruluşlarında bulundurulacak defterler ayrıntılı olarak düzenlenmiş, bulunan her birim için ayrı defter tanımlanmış; teftiş ve denetim defteri ilave edilmiştir.

37. Sağlık kuruluşunun ruhsatlandırılması amacıyla, bu Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi için illerde oluşturulan teknik inceleme heyeti kaldırılmıştır. Bu incelemenin müdürlük tarafından yapılacağı belirtilmekle yetinilmiş; teknik inceleme heyeti görevinin kimler tarafından yerine getirileceği belirsiz bırakılmıştır. Danıştay kararı gözetilerek, Müdürlük tarafından oluşturulacak heyet içinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin de bulunması sağlanacaktır.

38. Sağlık kuruluşlarını denetleyecek denetim ekibinin bileşimiyle, denetimin niteliği ve sıklığına ilişkin düzenleme Yönetmelikten çıkartılmış; hiçbir ölçüt belirlenmeden, Bakanlığın daha sonra yapacağı belirlemeye bırakılmıştır.

39. Sağlık kuruluşunun faaliyetinin geçici olarak durdurulabilmesi sadece bina tadilatına özgü iken yapılan değişiklikle sağlık kuruluşunun sahibinin talebiyle de faaliyetin geçici olarak durdurulabilmesine olanak sağlanmıştır.

40. Dişhekimlerinin yetki aşımında bulunarak sağlık hizmeti sunmaları veya uzman olmamasına karşın kendisini uzman gibi ilan ederek mesleğini yürütmesi halinde ilkinde 10 gün ikincisinde 30 gün ve üçüncüsünde 3 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulması yaptırımı belirlenmiştir.

41. Dişhekimleri odasına kayıtlı olunduğunu gösteren belge yerine ilgili dişhekiminin beyanı yeterli sayılmıştır.

42. Sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan acil setindeki malzemeler yeniden tanımlanmış; laringoskop takımı, laringeal makse, entübasyon tüpü, guide ve magill pensinin sadece ADSM’lerdeki acil setinde bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. V3 27.12.2016

43. Yönetmeliğin 9 numaralı ekindeki Denetim Formlarının bir ay içinde Bakanlık tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir.

44. Cerrahi işlemlerin bir kısmı Ek 9’da sayılarak bu işlemlerin ancak Çene Cerrahı tarafından ameliyathane veya genel anestezi müdahale ünitesinde yapabilecekleri belirtilmiştir. Dişhekimlerinin genel anestezi ve sedasyon altında yapacakları tanı ve tedavi işlemlerinde ise sadece ADSM’ler bünyesinde bulunan Sedasyon ve Genel Anestezi birimi gösterilmiştir.
Bu haber 3495 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
VİDEO GALERİ
YUKARI